Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Pravidlá a podmienky na utváranie individuálnych študijných plánov

Pre organizáciu doktorandského štúdia na FEI STU platia predovšetkým:

Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty.

Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia.

Harmonogram doktorandského štúdia

akademický rok 2016-2017

Zápis

 
Posledný termín podania prihlášky 31. 5. 2017
Termín konania prijímacej skúšky 20. 6. 2017
Zápis do 1. roku doktorandského štúdia 24. 8. 2017
Začiatok výučby  1. 9. 2016
Zimný semester  1. 9. 2016 - 28. 2. 2017
Letný semester  1. 3. 2017 - 31. 8. 2017
Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške do  29. 1. 2017 - denní/externí
Termín dizertačnej skúšky do  28. 2. 2017 – denní/externí
Odovzdanie dizertačnej práce  
(najneskôr 3 mesiace pred ukončením štúdia) do  31. 5. 2017
Aktualizácia individuálneho študijného plánu  
Študenti do 30. 6. 2017
Školitelia do  1. 8. 2017
Predsedovia odborových komisií do 22. 8. 2017
Elektronický zápis študentov do ďalšie ročníka od 18. 7. 2017 do 31. 8. 2017
(elektronický zápis si robí v AISe študent)