Prejsť na obsah
Študenti
img  

ERASMUS + študijný pobyt v zahraničí

ERASMUS+ mobilita je absolvovanie časti štúdia (na každom stupni štúdia spolu maximálne 12 mesiacov, minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace - týka sa študentov, ktorí budú pracovať na záverečnej práci) v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie.

Mobilitu môže absolvovať každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník Bc. štúdia.  

Fakultný koordinátor:
Ing. Stanislav Sojak, PhD. (ÚJFI FEI, č. dv. A509),
stanislav.sojak [at] stuba.sk, tel.: +421 (2) 602 91 229


Ako sa stať ERASMUS+ študentom?

 • Študent si vyberie univerzitu, s ktorou má jeho fakulta platnú ERASMUS+ dohodu v danom akademickom roku, v ktorom plánuje študent vycestovať (http://www.stuba.sk/zahranicne-partnerske-institucie/erasmus-dohody-platne-v-roku-2012-2013-a-2013-2014.html?page_id=1849)

 • spustenie možnosti podávania prihlášok v AIS bude v termíne od 1. 12. 2016 – 31. 1. 2017

 • Študent vyplní v AISe:
  1. on-line ERASMUS+ prihlášku

   Prihláška je dostupná cez "Portál študenta" v AIS STU, v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt".

  2. študent doloží doklad o jazykovej znalosti (certifikát, kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie z Katedry jazykov a pod.)

   Learning Agreement študent odovzdá až po ukončení výberového konania a priradení na zahraničnú univerzitu

 • Materiály uvedené v bodoch 1) a 2) odovzdá študent najneskôr do 20. januára 2017 fakultnému koordinátorovi.

 • Uzávierka 2. kola - do 31. 1. 2017 (umiestnenie študentov, ktorí neprešli prvým kolom výberového procesu)

 • Výberové kritériá:

- dokladovanie jazykových znalostí

- študijný priemer (VŠP) za ukončený akademický rok (v prípade, že počet prihlásených na danú univerzitu presahuje limit bilaterálnej dohody)

- v prípade rovnakého pridelenia bodov je ďalším rozhodujúcim kritériom počet "A" hodnotení z klasifikovaných predmetov v rámci štúdia na FEI STU.

 • Výsledky výberového konania budú zverejnené v systéme AIS a študenti, ktorí neprešli výberovým konaním budú informovaní prostredníctvom e-mailu.

 • Všetci nominovaní študenti budú formou e-mailu pozvaní na Informačný deň, kde sa dozvedia všetky podrobné informácie k ERASMUS+ študijnému pobytu.

 • Študenti, ktorých akceptuje zahraničná univerzita na ERASMUS+ mobilitu sú povinní vybaviť náležité dokumenty pred vycestovaním, dostaviť sa na študijné oddelenie FEI STU (p. Mižíková, tel.: 02/602 91 221) a podpísať si „Dohodu o vycestovaní študenta".

Podrobné informácie sú dostupné na stránke STU: http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818.