Prejsť na obsah Textová verzia
pondelok, 30. november 2015

Systém štúdia

 

Od roku 1993 má fakulta zavedený nový univerzitný systém štúdia, koncipovaný v zmysle európskych trendov vývoja vysokoškolského vzdelávania. Je to trojstupňový systém štúdia, plne kompatibilný so závermi Bolonskej deklarácie, ako aj s ďalšími relevantnými medzinárodnými dokumentmi.
FEI STU začala od akademického roku 2004-05 poskytovať vysokoškolské vzdelanie v rámci nových akreditovaných bakalárskych (prvý stupeň) študijných programov a v nasledujúcich rokoch aj v rámci nových akreditovaných inžinierskych (druhý stupeň) a doktorandských (tretí stupeň) študijných programov. Každý z uvedených študijných programov predstavuje samostatné štúdium s vlastným prijímacím konaním. Každý študijný program sa vo všeobecnosti končí obhajobou záverečnej projektovej práce a štátnou komisionálnou skúškou.

Bakalárske štúdium je koncipované ako pregraduálne, široko profilované univerzitné štúdium.

Inžinierske štúdium stavia na vzdelaní získanom v rámci bakalárskeho štúdia. Zameriava sa na ďalšie rozvíjanie nezávislého tvorivého myslenia a schopnosti riešiť zložité problémy.

Doktorandské štúdium predstavuje najvyššie možné akademické vzdelanie. Je založené na samostatnom riešení vedeckovýskumného projektu.

Pri hodnotení štúdia sa používa kreditný systém, kompatibilný s Európskym systémom transferu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), ktorý podporuje individuálnu mobilitu študentov, je flexibilný z hľadiska odbornej samoprofilácie a individuálnych potrieb študenta. Systém umožňuje študentom napríklad voliť si podľa potreby individuálne tempo štúdia.

 

 

Prečo sú naši absolventi úspešní

 

   
Peter Kollárik
generálny riaditeľ a predstaviteľ
spoločnosti Siemens na Slovensku
Jaroslav Holeček
člen predstavenstva pre personálnu oblasť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Aktualizované: 14.11.2006
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2015 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415