Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní habilitačnej  prednášky.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa  bude konať na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube, prízemie, dňa

 

14. marca 2006 o 9.30 hodine

 

verejná habilitačná prednáška 

 

Ing. Danice  R o s i n o v e j,  PhD.,

 

pracovníčky  Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na tému :

 

Analýza stability lineárneho dynamického systému s neurčitosťou.

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave, 22.2.2006