Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní obhajoby habilitačnej práce.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v zasadačke KASR,  blok D-307,  dňa

 

14. marca 2006 o 8.30 hodine

 

verejná obhajoba habilitačnej práce

 

Ing. Danice  R o s i n o v e j,  PhD.,

 

pracovníčky  Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

 

Názov habilitačnej práce  :

 

Robustné riadenie diskrétnych dynamických systémov.

 

 

 

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave, 22.2.2006