Prejsť na obsah
Dianie na FEI

     Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov pre Katedru ekonómie a manažmentu FEI STU :

- 1 funkčné miesto docenta viazané na odbor Ekonomická teória

Požiadavky:
- VŠ vzdelanie ekonomického smeru,
- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore, prípadne v príbuznom odbore,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- publikačná činnosť,
- schopnosť práce s programovým vybavením MS Office, najmä s MS Word, MS Excel a MS PowerPoint, so štatistickými balíkmi (SASS) a s internetom,
- aktívna znalosť svetového jazyka (anglického a ruského).

 

- 1 miesto odborného asistenta

Požiadavky:


- VŠ vzdelanie  filozofia,
- vedecko-akademická hodnosť PhD.,
- publikačná činnosť,
- výučba predmetov: Filozofia, Filozofia a história techniky, Etika, Metodológia praktických vied a technológie,
- znalosť svetového jazyka.

 

- 1 miesto odborného asistenta

Požiadavky:


- VŠ vzdelanie – ekonomický, prípadne elektrotechnický smer,
- publikačná činnosť,
- výučba predmetov: Ekonómia, Manažment, Podnikový manažment, Marketing,
- skúsenosti z práce v oblasti verejných médií a telekomunikácií,
- znalosť svetového jazyka.

 

     Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 21. novembra 2007 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.                                                              

 

                                                                                         doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.                                                                                                                                                                                                                                            d e k a n

Bratislava  8.11.2007