Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní habilitačnej prednášky.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa  bude konať na Fakulte elektrotechniky  a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v zasadačke  dekana blok A-143, dňa

 

29.1.2008 o 9.00 hodine

 

verejná habilitačná prednáška

 

Ing.  Miloša Orgoňa, PhD.,

 

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, na tému:


Unifikovaná platforma služieb a aplikácií navrhnutá pre siete budúcich generácií NGN.

 

 

doc. Ing. Ján Vajda, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave  10.1.2008