Prejsť na obsah
Dianie na FEI

     Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:  

 

- profesora na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU viazaného na študijný odbor Kybernetika.

 

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický titul profesor v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie Kritérií  na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3.12.2007 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa). Uchádzači musia zároveň preukázať aktívne plnenie pracovných povinností profesora stanovené v §75 zákona o vysokých školách v priebehu posledných 5 rokov a spôsobilosť vykonávať ich aj v najbližšom období podľa ustanovení §3, ods.6 Nariadenia vlády SR č. 558/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii.

 

   

Žiadosť spolu s podaním vedecko-pedagogickej charakteristiky vypracovanej v súlade s §1, ods.4 Nariadenia vlády SR 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii a s overenou fotokópiou dokladu o získaní vedecko-pedagogického titulu uchádzači podávajú do 21. apríla  2008 na personálnom oddelení fakulty na adresu FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.                                                              

 

 

  

 

                                                                                   doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.                                                                                                  d e k a n

 

V Bratislave 31.3.2008