Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní inauguračnej prednášky.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 4, ods. 9 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube FEI STU, prízemie, dňa

7.10.2008 o 9.00 hodine

verejná inauguračná prednáška

doc. RNDr.  Miroslavy Růžičkovej, PhD.,

pracovníčky Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity na tému:


Z histórie a aplikácií diferenciálnych rovníc.

 

 

doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
dekan FEI STU               

V Bratislave 12.9.2008