Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta na Katedru matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené univerzitné vzdelanie matematického alebo príbuzného smeru
- vedecko-akademická hodnosť PhD., prípadne ukončenie doktorandského štúdia v matematických alebo príbuzných odboroch v priebehu pol roka

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

- počítačová gramotnosť
- prednosť majú uchádzači pracujúci v oblasti algebry, matematických základov informatiky, formálnej logiky, diskrétnej matematiky, matematickej analýzy a numerických metód

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 5. júna 2009 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.