Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :
- 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Aplikovaná informatika na Katedru aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3. 12. 2007 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
- vedecko-výskumná činnosť zameraná na oblasť Biometrie
- schopnosť vyučovať predmety Biometria, Strojové učenie a neurónové siete
a Komunikačné a informačné siete
- znalosť svetového jazyka


- 1 miesta odborného asistenta na Katedru matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :
- ukončené univerzitné vzdelanie matematického alebo príbuzného smeru
- vedecko-akademická hodnosť PhD., prípadne ukončenie doktorandského štúdia
v matematických alebo príbuzných odboroch v priebehu pol roka
Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
- počítačová gramotnosť
- prednosť majú uchádzači pracujúci v oblasti algebry, matematických základov
informatiky, formálnej logiky, diskrétnej matematiky, matematickej analýzy
a numerických metód

Podmienky podania prihlášky:
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 19. novembra 2009 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.,
d e k a n