Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 1 miesta asistenta resp. odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy FEI STU

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie II.stupňa učiteľského smeru v odbore telesná výchova

- špecializácia – trénerstvo basketbal

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- trénerská a učiteľská prax sú vítané


- 1 miesta odborného asistenta pre odbor Kybernetika na Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie II.stupňa v odbore Kybernetika, Automatizácia

- vedecko-akademická hodnosť PhD. prípadne rozpracovaná dizertačná práca

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- znalosti z oblasti: systémov riadenia v reálnom čase, počítačových sietí, Matlabu, sieťového riadenia procesov

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Podmienky podania žiadosti :

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 20. januára 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.,
d e k a n