Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Aplikovaná informatika na Katedru aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa

- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- schopnosť vyučovať predmety – Algoritmizácia a programovanie, Programovacie techniky

- schopnosť viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky - odborná prax minimálne 5 rokov


Podmienky podania žiadosti :

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 29. januára 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.,
d e k a n