Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 1 miesta odborného asistenta pre pôsobenie v predmetoch Signálové procesory a Číslicové spracovanie signálov na Katedru rádioelektroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Elektronika

- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Elektronika, prípadne pred obhajobou doktorandskej práce

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- znalosť anglického jazyka


Predpokladaný termín nástupu : od 1.4.2010

Podmienky podania žiadosti :

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 19. marca 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.
d e k a n