Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

- 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Aplikovaná mechanika na Katedru mechaniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná mechanika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov a docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

- skúsenosti s prednášaním a vedením cvičení z predmetov: Mechanika, Aplikovaná mechanika, Počítačové modelovanie a simulácia, Metóda konečných prvkov pre multifyzikálne úlohy, Počítačové riešenie polí, Strojné zariadenia jadrových elektrární

- karentované publikácie v odbore Aplikovaná mechanika a Výpočtová mechanika

- zapojenie do projektov základného a aplikovaného výskumu

- aktívna znalosť anglického jazyka

 

 

- 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Elektronika na Katedru mikroelektroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov a docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa). - skúsenosti z pedagogickej práce a z vedenia individuálnych a tímových projektov študentov v oblasti číslicového spracovania signálov, priemyselnej elektroniky a  rastrovacej elektrónovej mikroskopie

- vedecko-výskumná činnosť v oblasti analýzy polovodičových štruktúr a prvkov metódami SEM a aplikovanej elektroniky

- znalosť anglického jazyka


Podmienky podania prihlášky:

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 17. augusta 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.
dekan