Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 2 miest odborných asistentov pre študijný odbor Aplikovaná informatika na Katedru aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa

- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- schopnosť vyučovať predmety :

Algoritmizácia a programovanie, Programovacie techniky, Kryptoanalýza šifrátorov, Počítačová grafika (1 odborný asistent )

Algoritmizácia a programovanie, Kryptoanalýza šifrátorov, Návrh šifrátorov

(1 odborný asistent )

  • schopnosť viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky - odborná prax minimálne 5 rokov

 

- 1 miesto odborného asistenta pre študijný program Telekomunikácie so zameraním na problematiku integrovaných služieb a moderných telekomunikačných sietí, na Katedru telekomunikácií FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti telekomunikácií

- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Telekomunikácie

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti telekomunikácií

- aktívna znalosť svetového jazyka

- publikačná činnosť

- 2 miesta odborných asistentov na Katedru fyziky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Fyzika kondenzovaných látok alebo v príbuznom študijnom odbore, prípadne pred obhajobou dizertačnej práce


Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- odborné zameranie na štúdium transportu elektrického náboja v tuhých látkach a látkových

rozhraniach (1 odborný asistent )

- odborné zameranie na štúdium štruktúry kondenzovaných látok experimentálnymi metódami, so zameraním na metódy využívajúce röntgenové žiarenie (1 odborný asistent )

- pedagogická prax a schopnosť výučby fyzikálnych predmetov na technických VŠ

- publikačná činnosť v zahraničných vedeckých periodikách

- znalosť anglického jazyka

Predpokladaný termín nástupu : od 2. januára 2011

 

- 1 miesto odborného asistenta na Katedru merania FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa FEI STU - odbor Automatizácia

- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Meracia technika

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- prax v odbore minimálne 5 rokov

- aktívna znalosť svetového jazyka

- publikačná činnosť v predmetnej oblasti


Podmienky podania žiadosti :


Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 19. novembra 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.
dekan