Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Meracia technika na Katedru merania FEI STU.


Kvalifikačné predpoklady :
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Meracia technika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

  • splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
  • vedenie vedeckých projektov v odbore
  • publikačná činnosť v odbore
  • znalosť 2 svetových jazykov
  • skúsenosti z vedenia domácich a zahraničných projektov
  • úspešnosť v získavaní grantov

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 14. decembra 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
d e k a n

v Bratislave, 6.12.2010