Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/
a 2/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 • 1 miesta odborného asistenta na Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU

  Kvalifikačné predpoklady :
  - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa
  - vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

  Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
  - znalosti z oblasti výpočtovej inteligencie (fuzzy logika, neurónové siete, genetické algoritmy) pre aplikácie modelovania a riadenia systémov
  - dizertačná práca a publikácie v oblasti výpočtovej inteligencie
  - pedagogická prax minimálne 5 rokov
  - prax v riešení vedeckých a výskumných projektov v oblasti modelovania a riadenia systémov
  - ovládanie programového prostredia Matlab s knižnicami pre aplikácie fuzzy systémov, neurónových sietí a genetických algoritmov
  - znalosť anglického jazyka
 • 1 miesta asistenta a 1 miesta odborného asistenta pre odbor Aplikovaná informatika na Katedru aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady :
- ukončené VŠ vzdelanie II.stupňa
- vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom odbore (odborný asistent)

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
- schopnosť vyučovať predmety: Objektovo orientované programovanie, Systémové programovanie a Počítačová grafika (asistent)
- schopnosť vyučovať predmety: Operačné systémy, Systémové programovanie a návrh šifrátorov (odborný asistent)
- schopnosť vieť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky
- znalosť svetového jazyka

Podmienky podania žiadosti :

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 8. februára 2011 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava. 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.,v.r.
d e k a n