Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta:

- tajomníka fakulty.

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo ekonomického smeru

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:
- skúsenosti z riadiacej a organizačnej práce vo verejnej alebo štátnej správe, resp. v príspevkových organizáciách v oblasti ekonomickej, tvorby a sledovania rozpočtu, uzatvárania zmluvných vzťahov,
- skúsenosti s prípravou a koordinovaním projektov a štrukturálnych fondov,
- počítačová gramotnosť,
- znalosť problematiky z oblasti elektrotechniky a informatiky,
- prax v odbore minimálne 5 rokov,
- znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania uchádzači predložia do 4. 4. 2011 na personálne oddelenie FEI STU, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava spolu s profesným životopisom, osobným dotazníkom a overenými dokladmi o vzdelaní.

 


doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., v.r.
   d e k a n