Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1, 2 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie pre Ústav informatiky a matematiky FEI STU na obsadenie:

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Aplikovaná matematika

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa)
- odborná prax minimálne 5 rokov
- schopnosť vyučovať predmety: Matematika 1, 2 a 3, Štatistické metódy
- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky
- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku
- znalosť svetového jazyka

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Aplikovaná informatika

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- odborná prax minimálne 5 rokov
- schopnosť vyučovať predmety: Architektúra softvérových systémov, Projektovanie databázových systémov a modelovanie v softvérovom inžinierstve
- schopnosť viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky
- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku

Podmienky podania žiadosti:

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 21. novembra 2011 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.


doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., v.r.
     d e k a n