Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovanáí informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Ďalšie kritériá:
- odborná prax minimálne 5 rokov
- schopnosť vyučovať predmety - Algoritmizácia a programovanie, Návrh šifrátorov a Kryptoanalýza šifrátorov
- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky
- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku

Podmienky podania prihlášky:
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 23. januára 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.
 

  •  1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor Elektrotechnológie a materiály na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Elektrotechnológie a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Ďalšie kritériá:
- pedagogická prax minimálne 10 rokov
- publikačná činnosť v karentovaných časopisoch, prípadne vedecká monografia
- skúsenosti s vedením medzinárodných projektov
- aktívna spolupráca so zahraničnými vedeckými inštitúciami
- výskumná činnosť v oblasti urýchľovačov a jadrových zariadení
- znalosť anglického, rukého a nemeckého jazyka

Podmienky podania prihlášky:
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť zasielajte najneskôr do 23. januára 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.