Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

- 3 funkčných miest profesorov viazaných na študijný odbor Elektronika na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady:
  • vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
Ďalšie kritériá:
  • minimálne 5 ročná prax vo vedení prednášok, študentov 2. a 3. stupňa a výskumných kolektívov pri riešení grantových výskumných úloh,
  • skúsenosti s riešením a vedením medzinárodných projektov,
  • znalosť anglického jazyka,
  • špecializácia na nanotechnológiu, nanoelektroniku a vákuovú techniku (1 profesor),
  • špecializácia na vákuovú a ultravákuovú techniku a analýzu materiálov (1 profesor),
  • špecializácia na tenkovrstvové technológie, nanotechnológie, senzoriku a mikrosystémovú techniku (1 profesor).
Význam predpokladov pri rozhodovaní:
  • splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 3. 2012.

Podmienky podania prihlášky:
Prihlášku spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť zasielajte najneskôr do 20. februára 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.