Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1, 2 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie: 
- 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Automatizácia na Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Automatizácia, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Ďalšie kritériá:
 • vedecké publikácie v odbore Automatizácia
 • znalosť 2 svetových jazykov
 • zameranie na oblasti: Robotika, Mobilné robotické systémy, Výrobné systémy, CIM

- 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • pedagogická a výskumná prax minimálne 5 rokov,
 • aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
 • skúsenosti s účasťou na projektoch,
 • schopnosť vyučovať predmety študijného programu Elektroenergetika,
 • viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Elektroenergetiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
 • znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu: od 1. 3. 2012

Podmienky podania prihlášky:

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 20. februára 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.