Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Elektrotechnika na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Jadrová energetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- pedagogická, výskumná, publikačná činnosť a prax minimálne 10 rokov,
- znalosti z IT a elektroniky,
- modelovanie a simulácie z oblasti reaktorovej fyziky a materiálov,
- riadenie experimentu výpočtovou technikou,
- znalosť anglického a ruského jazyka.

  • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Elektronika na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- znalosť problematiky mikrovlnných obvodov, antén a šírenia elektromagnetických vĺn,
- znalosť návrhu analógových a digitálnych elektronických obvodov,
- preukázateľná publikačná činnosť z problematiky elektronických obvodov v časopisoch
a na vedeckých konferenciách,
- znalosť anglického jazyka.

Podmienky podania prihlášky:
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 21. mája 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
d e k a n