Prejsť na obsah
Dianie na FEI
       Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:
  • 1 funkčného miesta profesora viazaných na študijný odbor Automatizácia na Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Automatizácia, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Ďalšie kritériá:
- minimálne 5 ročná prax vo výučbe predmetov odboru Automatizácia,
- zameranie na oblasti: Akčné členy a komponenty, Moderné metódy návrhu inteligentných servopohonov a pohybových systémov,
- publikácie v odbore Automatizácia aj v posledných 5 rokoch
Význam predpokladov pri rozhodovaní:
- splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora.
  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Teoretická elektrotechnika na Ústav elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Teoretická elektrotechnika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá
:
- splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Ďalšie kritériá:
- minimálna prax v odbore 15 rokov
- publikačná činnosť v odbore
- znalosť 2 svetových jazykov
Význam predpokladov pri rozhodovaní:
- splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta.

Prihlášku spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť zasielajte najneskôr do 25. júna 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
 d e k a n