Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 28. 8. 2012

v zasadačke Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v miestnosti A 616 sa bude konať obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

Ing. Danice Fidríkovej

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.