Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade  § 77, odst. 1/ a 2/  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1  miesta  odborného asistenta  pre odbor Aplikovaná  mechanika na  Ústav elektroenergetiky a aplikovanej  elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené VŠ vzdelanie  III. stupňa v odbore Aplikovaná mechanika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.    

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • minimálne 2  roky praxe v odbore,
  • vedecko-výskumná aktivita v odbore,
  • aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,
  • schopnosť vyučovať predmety: Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia, Elektromobilita, Elektrické pohony a dynamika automobilov,
  • viesť záverečné a diplomové práce v odboroch Automobilová elektronika, Elektrotechnika, Aplikovaná mechatronika, Elektroenergetika, Elektromobilita,
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
  • organizačné schopnosti.

Termín nástupu:  od 1. 5. 2013

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, zasielajte najneskôr do 12. apríla 2013  na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov,  Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.