Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 32, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta:  

  • riaditeľa Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v odbore, ktorého rozvoj zabezpečuje daný ústav alebo v príbuznom odbore.

Ďalšie kritériá: skúsenosti s riadením preukázané vo funkcii vedúceho zamestnanca verejnej vysokej školy alebo jej fakulty, alebo vedením medzinárodných vedeckých projektov rámcového programu EÚ, alebo vedením medzinárodnej odbornej organizácie pôsobiacej v EÚ.

Význam predpokladov pri rozhodovaní: splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie riaditeľa ústavu.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2013.

     Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 16. augusta 2013 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
   d e k a n