Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, FAKULTY   ELEKTROTECHNIKY  A  INFORMATIKY STU v  Bratislave, Ilkovičova  3, 812 19 Bratislava.

     Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU   v súlade  § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 funkčného miesta  docenta  viazaného na študijný odbor Aplikovaná informatika.   

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety: Programovacie techniky, Počítačové siete 2 a Mobile Computing,
 • záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.
 • 2 funkčných miest docentov viazaných na študijný odbor Aplikovaná matematika.

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná matematika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

 • odborná prax minimálne 5 rokov,
  Analýza a zložitosť algoritmov, Databázové systémy a Algoritmy a dátové
  štruktúry (1 docent),
  Algoritmizácia  a  programovanie,  Kryptoanalýza šifrátorov a Návrh šifrátorov (1 docent),
 • záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • splnenie Kritérií  na vymenovanie  docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na docentov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta.

Predpokladaný termín nástupu:  od 1. 2. 2014.

Podmienky podania prihlášky:

Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do 22. januára 2014 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov,  Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.