Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Slovenská technická univerzita v Bratislave a dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:
  • 1 funkčného miesta odborného asistenta na Technologický inštitút športu FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie učiteľského smeru:
- Odbor telesná výchova,
- Športová diagnostika,
- Športová kinantropológia
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa je vítané.

Prepokladaný termín nástupu:  od 1. 10. 2014 

  • 1 miesta  odborného asistenta  pre odbor Kybernetika a oblasť IT v riadení na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

-  ukončené VŠ vzdelanie  III. stupňa v odbore Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá
:
- publikačná činnosť v odbore Kybernetika alebo Automatizácia,
- znalosť anglického jazyka.

Prepokladaný termín nástupu:  od 1. 10. 2014

  • 2 miest odborných asistentov pre odbor Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené  VŠ vzdelanie  III. stupňa v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- odborná prax minimálne 5 rokov,
- schopnosť vyučovať predmety: Algoritmizácia a programovanie, Operačné systémy a Teoretické základy informatiky  (1 odborný asistent),
Algoritmizácia a programovanie a  Projektovanie databázových systémov (1 odborný asistent),
- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky.

Predpokladaný termín nástupu:  od 1. 10. 2014.

  • 2 miest  odborných asistentov  pre odbor Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Aplikovaná matematika.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- odborná prax minimálne 5 rokov,
- schopnosť vyučovať predmety: Matematika 1, Základy makroekonomickej teórie a Základy finančníctva (1 odborný asistent),
Matematika 2 a Logické systémy (1 odborný asistent),
- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky.

Prepokladaný termín nástupu:  od 1. 10. 2014

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 20. septembra 2014 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.