Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 miesta asistenta  resp. odborného asistenta na výučbu anglického jazyka na Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie na filozofickej fakulte v oblasti anglistiky a amerikanistiky,
 • začaté alebo ukončené rigorózne konanie.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • pedagogická prax vo vyučovaní angličtiny,
 • skúsenosti v didaktike angličtiny pre špecifické ciele,
 • skúsenosti s prácou s technickým odborným textom,
 • záujem o ďalšie vzdelávanie a publikačnú činnosť, aktívnu účasť na konferenciách,
 • schopnosť pracovať tímovo, flexibilita, komunikatívnosť.  

Termín nástupu: od 1. 10. 2015

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 9.2.7  Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Kybernetika alebo Automatizácia,
 • vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Kybernetika alebo príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • znalosti z oblasti: dynamika spojitých procesov, programovanie  v Matlabe, teória automatického riadenia,
 • vedecké publikácie v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: od 1. 11. 2015         

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 17. septembra 2015 na adresu: FEI STU, Referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.