Prejsť na obsah
Dianie na FEI

prebieha v systéme AIS od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016

E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia (ide o zmenu stupňa štúdia a takýto e-zápis zatiaľ AIS neumožňuje).

V prípade, že spĺňate podmienky pre postup do ďalšieho obdobia a váš zápisový hárok neobsahuje chyby, môžete si potvrdiť svoj zápisový hárok a zapíšete sa do štúdia v nasledujúcom období.

  • Postup e-zápisu

Prihlásite sa do AIS, Portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy.
Skontrolujte si zápisový hárok a ak je všetko v poriadku, kliknite na vykonať e-zápis.

  • Tlačivá a validačná známka počas trvania elektronického zápisu (1. 8. 2016 – 31. 8. 2016)

Po vykonaní elektronického zápisu je potrebné:
• odovzdať vyplnené tlačivo  N-V Žiadosť o vydanie Preukazu študenta alebo Prolongačnej známky
• odovzdať vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu (v prípade, že v čestnom vyhlásení uvádzate že ste platili na inej VŠ je nutné doniesť doklad o platbe)
• doniesť potvrdenie o zaplatení zápisného poplatku a vyzdvihnúť si u svojej referentky validačnú známku.
Zápisný poplatok závisí od typu preukazu, ktorý vlastníte:
Preukaz STU – 5 €
Preukaz ISIC – 14 €

Spôsob platby zápisného si zvoľte sami (okrem platby v hotovosti na FEI).
Číslo účtu: 7000084998/8180
IBAN SK06 8180 0000 0070 0008 4998
Variabilný symbol: 6108
Do správy pre prijímateľa: ID alebo priezvisko + meno

• na pedagogickom oddelení si nechať potvrdiť príslušné tlačivá (už vyplnené).
• tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ si môžete vytlačiť z AIS (Portál študenta – Potvrdenie o štúdiu)

Upozorňujeme, že úradné hodiny na pedagogickom oddelení sú iba v stredu od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 14:30. Nemusíte prísť osobne, vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení zápisného poplatku za vás môže odovzdať aj spolužiak, prípadne to môžete poslať poštou najneskôr do termínu oficiálneho zápisu.
Prevzatie validačnej známky je možné len osobne. Validačná známka, ktorú dostanete, platí až po elektronickej prolongácii na termináli po 1. 9. 2016.

Po 31. 8. 2016 už AIS elektronický zápis neumožní a musíte sa prísť zapísať osobne v termíne zápisu, ktorý máte uverejnený nižšie.

  • Upozornenie

Upozorňujeme tých študentov, ktorí v akad. r. 2016/17 prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, ako aj študentov, ktorí súbežne študujú na inej vysokej škole, na povinnosť, v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002, zaplatiť školné. Rozhodnutie o platení školného si preberiete na PGO v stanovenom termíne.

  • Termíny oficiálnych zápisov pre študentov, ktorí nevyužijú e-zápis
Bakalárske štúdium        Inžinierske štúdium
do 2. roka štúdia: 6. 9. 2016 utorok - 09:00       do 2. roka štúdia 8. 9. 2016 štvrtok - 09:00
do 3. roka štúdia. 7. 9. 2016 streda - 09:00