Prejsť na obsah
Štúdium

Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti.

  1. Zobrazenie rozvrhu – rozvrh v AIS bude dostupný 5. 2. 2019 (utorok poobede).

Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/ .

  1. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) – Prihlasovanie na cvičenia pre študentov sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60 %) v ZS 2018/19 .

Prihlasovanie sa začína 6. 2. 2019 (streda) od 10:00 hod. Časy, kedy bude študentovi umožnené zapísanie, budú vygenerované v utorok poobede a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania, zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na letný semester, sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Zapisovanie na cvičenia končí 7. 2. 2019 (štvrtok) o 13:00 hod.

Upozornenie:

     Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.

     Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť vo štvrtok 7. 2. 2019 od 13:00 do 15:00 hod. v T-123 (priestory Výpočtového strediska), prípadne kontaktujte emailom fakultných integrátorov.

     V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka ( petr.kolarik@stuba.sk ).

Pokyny ústavov a inštitútov:

ÚRK:

Pokyny pre zápis študentov

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a Kybernetika a
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke

http://urk.fei.stuba.sk/rozvrh

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

ÚMIKT:

Študenti 2., 3. ročníka bakalárskeho ŠP Telekomunikácie a študenti 1. ročníka inžinierskeho ŠP MIKT sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov zostavených ústavom.
Informácie budú zaslané študentom do poštovej schránky v AIS.

Na predmety, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT, sa študenti prihlasujú na rozvrhové akcie v AIS podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

IKAL:

Stretnutie všetkých záujemcov týkajúce sa výučby druhého cudzieho jazyka (ruský, nemecký) sa uskutoční dňa 11. 2. 2019 o 12.00 hod. v miestnosti A 615.

TIŠ:

Zapisovanie študentov FEI STU do hodín TK na letný semester 2018/2019:

11. 2. 2019 8.30 - 14.00 hod. 1. ročník
12. 2. 2019 8.30 - 14.00 hod. 1. ročník
13. 2. 2019 8.30 - 14.00 hod. 2. - 3. ročník
14. 2. 2019 8.30 - 14.00 hod. 2. - 3. ročník