Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

V zmysle § 59 ods.4,5 a 6 zákona č.131/2002 o vysokých školách  môže vysoká škola na základe písomnej žiadosti povoliť zápis študentovi inej vysokej školy, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore. Vysoká škola rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených k takému rozhodnutiu študijným poriadkom vysokej školy. 

V zmysle  článku 20 úplného znenia vnútorného predpisu číslo 4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 študent v žiadosti uvedie dôvod, pre ktorý chce študovať na FEI STU. Súčasťou žiadosti sú nasledovné doklady:

  1. výpis absolvovaných predmetov s počtom kreditov a dosiahnutým hodnotením ku dňu podania žiadosti,
  2. potvrdené sylaby absolvovaných predmetov,
  3. čestné vyhlásenie, či bolo alebo je voči študentovi vedené disciplinárne konanie, z akého dôvodu a s akým výsledkom,
  4. doklady o úspešnosti v ďalších aktivitách súvisiacich so štúdiom zvoleného študijného programu.