Prejsť na obsah
Štúdium

Študentská komora Akademického senátu
Je oficiálnym reprezentantom študentov fakulty. V rámci Akademického senátu sa podieľa na schvaľovaní študijných programov, volí dekana a prodekanov, schvaľuje rozpočet fakulty, rieši študijné problémy.

Študentský parlament
Presadzuje záujmy, propaguje a ochraňuje práva študentov FEI STU, najmä v spolupráci so Študentskou komorou Akademického senátu FEI STU. Predkladá požiadavky študentov FEI STU v samosprávnych orgánoch FEI STU a STU, poskytuje študentom FEI STU informácie o pripravovaných aktivitách. Napomáha riešenie študijných a sociálnych problémov študentov FEI STU. Organizuje spoločenské, športové, kultúrne a vzdelávacie akcie, spoluprácu s univerzitami, pracoviskami, združeniami, nadáciami a štátnymi orgánmi, aby sa efektívnejšie plnili ciele združenia.

Rada ubytovaných študentov pri ŠD Mladosť
Je poradným orgánom riaditeľa ŠDaJ. Reprezentuje študentov ubytovaných v ŠDaJ vo vzťahu k riaditeľovi ŠDaJ a zastupuje ich záujmy v sociálnej, študijnej, spoločenskej, športovej a kultúrnej oblasti. RUŠ má 5 členov.

Študentská internátna sieť (YNET)
Je občianskym združením, ktoré vzniklo s cieľom spájať ľudí so spoločným záujmom budovať a zveľaďovať intranetovú sieť v študentskom domove Mladosť. Na jeho počiatku stála hŕstka nadšencov, ktorí sa na úkor vlastných prostriedkov snažili vytvoriť intranetovú sieť. Neskôr celému úsiliu dali aj právny charakter a legalizovali svoju činnosť formou občianskeho združenia.

Študentský časopis OkO

fei.sk
Študentský informačný server.

BEST
BEST, teda Board of European Students of Technology (Európska rada študentov techniky), je nezisková a nepolitická študentská organizácia špičkových európskych technických univerzít. BEST vznikol r. 1989 v Berlíne ako odpoveď na potrebu organizácie, ktorá bude umožňovat a podporovať komunikáciu, výmenu vedomostí a poznávanie kultúr medzi študentmi technických univerzít v Európe. Hlavnou filozofiou BEST-u v každej jeho aktivite je "Vyzdvihnút Európu medzi Európanmi".

I.A.E.S.T.E. Slovensko
Je medzinárodným združením na výmenu študentov na technické praxe. Je to medzinárodná, mimovládna, nepolitická a nezisková organizácia spolupracujúca s týmito celosvetovými organizáciami OSN: UNESCO, ECOSOC, UNIDO, ILO. Hlavným cieľom je podporovať rozširovanie odborných a jazykových znalostí študentov a absolventov vysokých škôl, šíriť medzinárodné porozumenie a dobrú vôľu medzi študentmi všetkých národov, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, alebo náboženské presvedčenie, najmä zabezpečovaním odborných praxí.

AIESEC Bratislava
Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom praktické skúsenosti a možnosti pre ich profesionálny a osobný rozvoj prostredníctvom zahraničných stáží alebo samotným členstvom a prácou v organizácii:

• práca v tíme a rozvoj líderských schopností
• získavanie pracovných skúseností v oblasti ľudských zdrojov, projektového manažmentu, predaja, marketingu a financií
• budovanie siete kontaktov na Slovensku a v zahraničí
• priamy kontakt s firemným sektorom
• aktívne vzdelávanie (tréningy, semináre, workshopy, národné a medzinárodné konferencie)
• možnosť organizovať projekty, konferencie a iné udalosti
• odhalenie vlastného nadania a talentu

IRŠ TLIS (Internátne rozhlasové štúdio)
IRŠ TLIS je skratka pre Internátne Rozhlasové Štúdio Tisíc-Lôžkovej Internátnej Stavby, ktoré vzniklo pred vyše 30 rokmi na popud niekoľkých nadšencov. Vychovalo niekoľko „rádiových“ ľudí, ktorých možno stále počuť z éteru známych staníc, a z jeho podhubia vyrástlo teraz už zaniknuté rádio Ragtime. Jeho hlavnou náplňou je združovať ľudí podobných hodnôt a záujmov, ochotných obetovať trochu voľného času na jeho fungovanie. Vysiela šesť dní v týždni – v nedeľu si možno vypočuť Koncert na želanie od 19.00 do polnoci, a jednotlivé vysielacie dni od pondelka do piatka majú svoj bohatý program pripravený v rovnakom čase. Počuť ho možno „po drôte“ na Mladosti, alebo na internete – www.tlis.sk. IRŠ TLIS nie je komerčným rádiom, je určené hlavne pre študentov, ktorí už majú dosť „hudby“ vysielanej bežnými stanicami. Študentské rádio je priestorom, kde si nájdu svoje miesto fanúšikovia rôznych štýlov – jazz, noiz, gothic rock, heavy metal, ambient, ťažká elektronika, folk... Súčasťou vysielania sú aj rozhovory, profily, aktuálne informácie zo sveta hudby, dramatizácie poviedok, rozhlasové hry, seriály na pokračovanie, preberanie problémov zo života ľudí...
IRŠ TLIS organizuje viacero akcií známych po celej Mlynskej doline – letná trafoparkotéka, pyžamová diskotéka v ELAMe, diskotéky v Unique clube a v ELAMe a mnohé iné.
V IRŠ TLIS& sa uplatňujú hudobní redaktori, literárni redaktori a technici, ktorých miesta môže zaujať každý po absolvovaní konkurzu konaného v každom semestri.

Elam
Vysokoškolský klub Elam založili v roku 1983 študenti STU. V súčasnosti nemá svojou veľkosťou a rozsahom aktivít obdobu. Združuje študentov rôznych vysokých škôl, ktorí pokračujú v tradícii, trávia svoj čas medzi priateľmi a popri tom sa veľa naučia. Ľudia poznajú Elam ako kaviareň či diskotéku. Zasvätení však vedia, že vo svojich útrobách skrýva priestory rôznych záujmových krúžkov, ktoré sa podieľajú na chode klubu a zabezpečujú zábavu, kultúru a oddych pre návštevníkov klubu.