Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

 

Bakalárske programy

Hlavným cieľom bakalárskeho štúdia (prvý stupeň) je vychovať takých odborníkov v danom odbore, ktorí majú dostatočne hlboký teoreticko-prírodovedný základ na to, aby zvládli na vysokej kvalitatívnej úrovni súčasné poznatky vo svojom odbore a vedeli tieto poznatky tvorivo aplikovať v praxi. Počas štúdia sa študent môže pomocou vhodnej voľby voliteľných predmetov orientovať na ukončenie bakalárskeho štúdia tak, aby mohol bez problémov pokračovať v inžinierskom štúdiu (druhý stupeň), alebo odísť do praxe dobre pripravený na požiadavky budúceho zamestnávateľa.
Študijné programy v bakalárskom štúdiu stavajú na dôkladných teoretických základoch jednotlivých predmetov a poskytujú ucelené vzdelanie v profesii s dôrazom na osvojenie si praktických postupov a zručností vyžadovaných v praxi.
Súčasťou prípravy absolventa je štúdium cudzích jazykov a predmetov ekonomického zamerania. Študent sa môže individuálne profilovať v rámci odboru povinne voliteľnými, voliteľnými a odporúčanými predmetmi. V závere štúdia sa môže orientovať na predmety potrebné v inžinierskom štúdiu, alebo na predmety praktického charakteru. Samostatná práca študentov sa vyžaduje predovšetkým pri laboratórnych cvičeniach a pri riešení ročníkových projektov. Na konci štúdia vykoná študent štátnu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce.

Inžinierske programy

Študijné programy v inžinierskom štúdiu dobiehajúcich študijných odborov stavajú na ucelenom bakalárskom vzdelaní študentov a zameriavajú sa na rozvíjanie nezávislého tvorivého myslenia a schopností navrhovať nové riešenia zložitých problémov.

Doktorandské programy

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu zvládnutím metodiky vedeckej práce a získaním ucelených teoretických vedomostí preukázaných na vedeckom projekte, a súčasne poskytnúť doktorandovi v príslušnom študijnom programe, realizovanom v rámci daného študijného odboru, najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania.
Absolvent doktorandského štúdia je schopný samostatne tvorivo pracovať, analyzovať problémy, navrhovať a realizovať nové, originálne riešenia. Požiadavky na absolvovanie doktorandského štúdia sa začínajú uplatňovať aj pri obsadzovaní vyšších pozícií v niektorých väčších súkromných firmách.