Prejsť na obsah
Štúdium

 

Zmeny v poskytovaní zľavy cestovného pre študentov vysokých škôl

 

            S účinnosťou od 01.03.2007 nadobudol platnosť nový Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. (ďalej „PP ZSSK“), v ktorom sa okrem iného zmenili aj podmienky poskytovania zľavneného cestovného pre žiakov a študentov škôl. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej „ZSSK“) zjednodušila poskytovanie zľavy pre žiakov a študentov.

 

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

Ø       študentom vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu (Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

Ø       žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike,

Ø       počas školského roka najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku.

 

Zľava sa priznáva maximálne do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, alebo najdlhšie do veku 26 rokov.

 

Študentom vysokých škôl (ďalej „VŠ“) sa poskytuje zľava cestovného na báze bezkontaktnej čipovej karty (ďalej „BČK“), a to elektronickou formou zápisu žiackeho preukazu (ďalej „ŽP“) na BČK. BČK  študentom vydáva VŠ, ktorá garantuje správnosť nahraných údajov v čipe BČK a že daný študent je študentom dennej formy štúdia na danej VŠ a bol zapísaný do školy na daný školský rok.

 

Študentom, ktorým VŠ nevydáva BČK (Akadémia policajného zboru v Bratislave, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Vysoká škola v Sládkovičove, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave a Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom) sa poskytuje zľava cestovného na Žiacky preukaz v papierovej forme, ktorý bezplatne vydáva ZSSK.

 

Študent vysokej školy,

ktorý spĺňa nárok na priznanie zľavneného cestovného, si môže počas celého akademického roka podľa potreby zakupovať:

 

Ø       jednorazové cestovné lístky bez ohľadu na miesto trvalého bydliska a sídla školy,

 

Ø       žiacke časové  týždenné a mesačné cestovné lístky, ktoré študenta oprávňujú v dňoch školského vyučovania na jednu cestu do školy a na jednu cestu späť na vyznačenej trati.

Vyznačená trať je uvedená ako základná trať v dopravnej časti čipu BČK. Začiatok cesty („Z“) si študent zvolí ľubovoľne, ale koniec cesty („Do“) musí byť vždy sídlo školy. Na získanie výhodnejšieho spojenia si  môže študent na zakupovanie časových cestovných lístkov zvoliť ešte jednu doplnkovú trať, ľubovoľne zvolenú, podľa vlastného výberu.

Časové cestovné lístky platia len v dňoch školského vyučovania. V prípade vykonávania odborného výcviku, cvičenia, učebnej a odbornej praxe na rôznych miestach v sobotu, nedeľu, vo sviatok alebo v čase školských prázdnin, sa k časovým lístkom používa žiacky preukaz vo forme BČK alebo v papierovej forme a Potvrdenie školy o vykonávanej praxi spolu s učebným rozvrhom hodín do vyznačených miest praxe.

 

Čo je potrebné na priznanie zľavy? 

 

Ak študent vlastní ŽP v papierovej forme alebo vo forme BČK, nijaké iné formality na zakupovanie žiackych jednorazových cestovných lístkov už nie sú potrebné. V prípade, ak si chce študent zakupovať žiacke časové lístky na inú trať, akú má zapísanú v čipe BČK alebo na papierovom ŽP, a v zmysle nových prepravných podmienok má nárok na tú trať, treba požiadať o opravu:

Ø       na BČK – ktorékoľvek synchronizačné miesto ZSSK,

Ø       na papierovom ŽP – ktorúkoľvek železničnú stanicu určenú ZSSK.

 

·         Ak študent ešte nevlastní BČK alebo ŽP (študent doposiaľ nemal nárok ju využívať na zakupovanie zľavnených cestovných lístkov na dochádzku do školy, napr. miesto trvalého bydliska mal v Bratislave a taktiež v Bratislave aj študoval), požiada VŠ o vydanie BČK, na ktorej si aktivuje dopravnú časť na termináli školy. Upozorňujeme, že na priznanie zľavy pre študentov škôl sa uznávajú len tie BČK, ktoré sú vydané a aktivované školami v Slovenskej republike.

·         Študenti, ktorých VŠ nevydáva BČK, môžu požiadať o vydanie ŽP v papierovej forme priamo v pokladnici na stanici. Stanice na overovanie preukazov sú zverejnené aj na internetovej stránke www.slovakrail.sk. Na vybavenie preukazu je potrebná aktuálna, nepoužitá fotografia ako na občiansky preukaz, školou potvrdená Žiadanka na vydanie preukazu na zľavu cestovného a preukaz totožnosti.

Ak študent študuje na detašovanom pracovisku VŠ, Žiadanku potvrdí zriaďovateľ školy. Ak pečiatka zriaďovateľa školy neobsahuje aj názov zriaďovateľa školy, treba požiadať súčasne aj o vydanie Potvrdenia o návšteve školy z detašovaného pracoviska. Ak pečiatka detašovaného pracoviska obsahuje aj názov zriaďovateľa školy, Potvrdenie o návšteve školy sa nevyžaduje.

 

Platnosť BČK

 

Preukaz je platný:

·         ak držiteľ splnil podmienky na priznanie zľavy cestovného v zmysle PP ZSSK,

·         pri zakupovaní žiackych časových lístkov je základná trať nahraná správne – „Do“ je vždy miesto sídla školy,

·         základná trať nie je nahraná správne, ale ostatné podmienky na priznanie zľavy boli splnené (terminál školy chybne nahral základnú trať na BČK).

 

Preukaz je neplatný:

·         ak základná trať je nahraná správne alebo aj nesprávne, ale držiteľ BČK nespĺňa ďalšie spoločnosťou stanovené podmienky na používanie zľavy (vek nad 26 r., dátum platnosti, atď.),

·         na BČK nie je aktivovaná dopravná časť spoločnosti – preukaz neexistuje (t.j. považuje sa za cestujúceho bez platného cestovného lístka v zmysle PP ZSSK),

·         ak sú na BČK niektoré údaje zmenené alebo nečitateľné,

·         ak nie je vydaný VŠ v SR.

 

Kontrola platnosti BČK vo vlaku

Kontrola BČK sa vykonáva cez elektronické zariadenia pomocou čítačky BČK. Pri kontrole vo vlaku predkladá študent k zľavnenému cestovnému lístku BČK aj preukaz totožnosti. Na displeji elektronického zariadenia sa skontroluje, či bola BČK aktivovaná na termináli školy.

Pri zakupovaní žiackych časových lístkov sa kontroluje, či je nahraná správna základná trať zodpovedajúca zakúpenému zľavnenému cestovnému lístku. Z dôvodu kontroly platnosti BČK sa aj vizuálne porovnávajú elektronické údaje vyčítané z displeja elektronického zariadenia s vytlačenými údajmi na BČK.