Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážení študenti FEI STU,

začínajúc skúškovým obdobím LS ak. roku 2004-05 bol na FEI STU daný do prevádzky elektronický systém nahlasovania výsledkov semestrálnych skúšok. Ide o „Elektronický index“, prístupný na www stránkach FEI STU, do ktorého musia zadávať potrebné údaje všetci študenti a rovnako aj zainteresovaní učitelia FEI STU (skúšajúci). Okrem primárneho cieľa, ktorý má systém plniť – rýchlejšie a pohodlnejšie zadávanie výsledkov semestrálnych skúšok skúšajúcimi – tento systém poskytuje študentom „on-line“ informácie o výsledkoch ich štúdia v bežnom, ako aj v predchádzajúcich akademických rokoch. Širšie informácie o Elektronickom indexe (EI) poskytuje Vyhláška dekana FEI STU o EI.


Na to, aby systém spoľahlivo pracoval, je potrebné, aby všetci študenti FEI STU (Bc., Ing., denné aj dištančné štúdium) najneskôr do 20.12.2005:


  1. prihlásili sa do systému Elektronický index – vstup pre študentov a vyplnili kontaktnú e-mailovú adresu, na ktorú im bude odoslaný mail s pokynmi na dokončenie autentifikácie;
  2. po opätovnom prihlásení do EI si študenti skontrolujú, či sú zobrazené všetky predmety, ktoré majú zapísané v zimnom semestri ak. roku 2005-06;
  3. pre každý predmet „potvrdili“ meno učiteľa (výberom z „roletovej ponuky“), ku ktorému chodia na prednášky a ktorý ich bude reálne skúšať.

Pri nezrovnalostiach v zozname zapísaných predmetov (bod 3) treba riešiť situáciu okamžite na PGO u svojej referentky.


Tretia úloha je potrebná preto, že existujú predmety, ktoré majú jedno identifikačné číslo, ale prednášajú ich viacerí učitelia. Na začiatku semestra si mnohí študenti, ktorí majú zapísané takéto predmety, riešia kolízie v rozvrhu tak, že si zvolia prednášky a teda aj prednášajúceho učiteľa z viacerých možností tak, aby si tieto kolízie odstránili. Pretože PGO nemá informácie o týchto zmenách, je nevyhnutné, aby tieto informácie zadali do systému samotní študenti ešte pred začiatkom skúškového obdobia. Zvolený učiteľ získava takto možnosť zapísať známku do EI.

Podrobnejšie informácie o systéme a o riešení neštandardných alebo problémových situácií nájdete v inštrukciách, ktoré sú súčasťou systému, alebo sa môžete obrátiť priamo so žiadosťou o pomoc na Ing. I. Jarolína, e‑mail: ivan.jarolin@stuba.sk.


Vážení študenti,

vzhľadom na to, že ide o mimoriadne dôležitú akciu celofakultného významu, od ktorej úspechu bude závisieť spokojnosť nás všetkých, obraciam sa na vás s naliehavou žiadosťou, aby ste pristúpili k celej záležitosti seriózne a s plnou zodpovednosťou.

         Za spoluprácu vám vopred ďakujem.


                                                          prof. Ing. J. Jasenek, PhD., v. r.

                                                                        prodekan