Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vždy na začiatku roka sa pravidelne konáva Deň otvorených dverí na FEI STU (DOD). Tohto roku akcia pripadla na stredu 28. 1. 2015. Príprave podujatia sa venovala patričná pozornosť, pozvánky boli rozoslané na viac ako 300 stredných škôl, informácia s propagačnými letákmi bola zverejnená aj na sociálnych sieťach. Propagácia splnila očakávania, na DOD prišlo okolo 500 stredoškolákov z celého Slovenska a Aula prof.Ľudovíta Kneppa pri privítaní študentov "pukala vo švíkoch".

Záujemcov o štúdium na FEI STU v BC 300 privítal prodekan doc. Žiška, ktorý akciu spolu s členmi propagačnej komisie organizačne pripravoval. Oboznámil stredoškolákov s programom, zaželal im príjemný a pre nich podnetný a užitočný pobyt a dal slovo študijnému prodekanovi doc. Jančárikovi. Ten informoval stredoškolákov hlavne o podmienkach štúdia, kreditovom systéme a o možnostiach výberu študijných programov, hlavne v 1. a 2. stupni štúdia.

Program bol tohto roku premiérovo obohatený o stručné, ale výstižné prezentácie z jednotlivých ústavov a inštitútov tak, aby študenti na začiatku návštevy získali ucelený prehľad o vedeckovýskumnej a pedagogickej práci na jednotlivých ústavoch a inštitútoch fakulty a inšpirovali sa vo výbere pre nich zaujímavého laboratória a zariadenia. Prezentovali väčšinou naši doktorandi

Po skončení prezentácií sa stredoškoláci rozbehli na jednotlivé pracoviská ústavov, respektíve si pozreli ďalšiu prezentáciu v BC 300.

Celkovo možno toto podujatie z hľadiska počtu zúčastnených študentov a kvality realizovaných prezentácií na pracoviskách považovať za úspešné, za čo treba poďakovať všetkým, ktorí k tomu prispeli svojou aktívnou prácou a prístupom. Dúfajme, že aj takáto akcia prispeje k zvýšenému záujmu o štúdium na našej fakulte. Najmä, keď vo  verejnosti aj v súčasnom období rezonujú informácie o takmer 100% zamestnanosti a najvyšších nástupných platoch absolventov študujúcich informatické a elektrotechnické smery, zvlášť na STU.

https://dennikn.sk/45354/chystate-sa-na-vysoku-skolu-stat-zverejnil-ktori-absolventi-zarobia-vyse-tisic-eur-grafy/?ref=topcl

http://www.lepsieskoly.sk/

foto foto