Prejsť na obsah
Dianie na FEI

E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia (ide o zmenu stupňa štúdia a takýto e-zápis zatiaľ AIS neumožňuje). 

V prípade, že spĺňate podmienky pre postup do ďalšieho obdobia a Váš zápisový hárok neobsahuje chyby, môžete si potvrdiť svoj zápisový hárok a zapíšete sa do štúdia v nasledujúcom období. 

Postup e-zápisu

Prihlásite sa do AIS, Portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy.

Skontrolujte si zápisový hárok a ak je všetko v poriadku, kliknite na vykonať e - zápis.

Tlačivá a validačná známka počas trvania elektronického zápisu (1.8.2018 – 31.8.2018)

Po vykonaní elektronického zápisu je potrebné: 

  • odovzdať vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu (v prípade, že v čestnom vyhlásení uvádzate že ste platili na inej VŠ je nutné doniesť doklad o platbe)
  • doniesť potvrdenie o zaplatení poplatku za prolongačnú známku a vyzdvihnúť si ju u svojej referentky

Poplatok závisí od toho či si chcete predĺžiť platnosť licencie ISIC alebo nie

Prolongačná známka ISIC (predĺženie licencie ISIC): 13,- €

Prolongačná známka NO ISIC(bez predĺženia licencie ISIC): 4,- €

Spôsob platby:  prevodom na bankový účet

IBAN SK06 8180 0000 0070 0008 4998

Variabilný symbol: 6108

Do správy pre prijímateľa: ID alebo priezvisko + meno

 

  • na pedagogickom oddelení si nechať potvrdiť príslušné tlačivá (už vyplnené).
  • tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ si môžete vytlačiť z AIS (Portál študenta – Potvrdenie o štúdiu)

 

Upozorňujeme, že úradné hodiny na pedagogickom oddelení sú iba v stredu od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 14:30. Nemusíte prísť osobne, vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení zápisného poplatku môžete poslať poštou najneskôr do termínu oficiálneho zápisu.

Prevzatie prolongačnej známky je možné len osobne. Prolongačná známka, ktorú dostanete, platí až po elektronickej prolongácii na termináli po 1.9.2018.

 

Po 31. 8. 2018 už AIS elektronický zápis neumožní a musíte sa prísť zapísať osobne v termíne zápisu, ktorý máte uverejnený nižšie.

 

Upozornenie

Upozorňujeme tých študentov, ktorí v akad. r. 2018/19 prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, ako aj študentov, ktorí súbežne študujú na inej vysokej škole, na povinnosť, v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002, zaplatiť školné. Rozhodnutie o platení školného si preberiete na PGO v stanovenom termíne.

 

Termíny oficiálnych zápisov pre študentov, ktorí nevyužijú e-zápis

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

do 2. roka štúdia: 4.9.2018 utorok - 09:00 do 2. roka štúdia 6. 9. 2018 štvrtok - 09:00
do 3. roka štúdia. 5.9.2018 streda - 09:00

 

Bratislava 3.7.2018