Prejsť na obsah
Dianie na FEI
 • Ubytovací systém STU je dostupný na adrese http://ubytovanie.stuba.sk/.
 • Od 15. 5. 2011 do 15. 7. 2011 si môžu študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia podávať žiadosti o pridelenie ubytovania na akademický rok 2011/2012.
 • Žiadosti podané po tomto termíne budú akceptované, ale zaradia sa na koniec poradovníka pre pridelenie ubytovania.
 • Ak si študent nepodá žiadosť o pridelenie ubytovania v informačnom systéme, nebude sa mu môcť prideliť ubytovanie!
 • „Posudzované obdobie" za účelom prideľovania bodového hodnotenia začína prvým dňom po skončení podávania žiadostí o ubytovanie v predchádzajúcom akademickom roku a končí posledným dňom podávania žiadostí v bežnom akademickom roku, t.j. od 8. 5. 2010 do 31. 5. 2011.
 • Do 10. 6. 2011 si môžu študenti podávať žiadosti o pripočítanie bodov za bezplatné darovanie krvi.
 • 16. 7. 2011 bude zverejnený zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie.
 • Do 22. 7. 2011 si môžu študenti z vážnych dôvodov podať odvolanie voči neprideleniu ubytovania v ŠD. Ubytovacia komisia sa bude odvolaním zaoberať len vtedy, ak bude doložené aj príslušnými dokladmi, resp. potvrdeniami.
 • Do 29. 7. 2011 bude zverejnený zoznam, ktorým bolo pridelené ubytovanie na základe odvolania.
 • Od 15. 10. 2011 prechádza právo prideľovať ubytovanie do výlučnej kompetencie
  Správy ÚZ ŠDaJ STU.


Prihlasovacie údaje do systému:

 1. študent, ktorý už študuje na STU (má ID v AIS) použije prihlasovacie údaje z AIS
 2. študent, ktorý ešte neštuduje na STU použije ako prihlasovacie meno číslo prihlášky, ktoré hľadajte v kolónke
  „Naša značka"
  (pdf, 285kB) na vašom „Rozhodnutí o prijatí" a ako heslo svoje rodné číslo bez „lomítka".
  (Študenti, ktorí majú podanú iba prihlášku na štúdium, sa budú môcť prihlásiť na ubytovanie až po prevzatí kladného rozhodnutia o prijatí!)

 

Informácia pre študentov prijatých do 1. roka Bc. štúdia, ktorí ešte neštudovali na FEI STU - akademický rok 2011/2012

Záujem o ubytovanie v študentskom domove študent potvrdí podaním žiadosti o pridelenie ubytovania v akademickom informačnom systéme (AIS), najneskôr do 22. júla 2011 (vrátane).

Podrobné informácie k ubytovaniu v študentskom domove dostanete priamo pri zápise.

Ďalšie informácie dostanú študenti priamo zo systému v čase, keď si budú môcť rezervovať izby na internátoch STU.

 

Informácie k podávaniu žiadosti a stručný popis pravidiel pre podávanie žiadosti je nasledovný:

 

 • študent si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie ubytovania v rámci jednej fakulty (v prípade ak študuje súčasne na viacerých fakultách, môže si podať žiadosť na každej z nich - ak dostane pridelené ubytovanie na jednej fakulte, na druhej už ubytovanie dostať nemôže)
 • ak študent študuje súčasne viac ako jeden študijný program na jednej fakulte, pri podávaní žiadosti o pridelenie ubytovania si musí vybrať na ktoré štúdium v rámci fakulty si podáva žiadosť (z tohto študijného programu sa mu budú počítať body pre pridelenie ubytovania)
 • v prípade ak študent ešte neštudoval na STU a má podaných viac prihlášok, tak si môže podať žiadosť pre pridelenie ubytovania ku každej prihláške
 • ak už študent študoval na STU (má otvorené štúdium v AIS) a súčasne má podanú prihlášku, môže si podať žiadosť pre pridelenie ubytovania LEN k existujúcemu štúdiu (z ktorého sa mu budú počítať body pre pridelenie ubytovania) a NIE k prihláške.