Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti.


Bližšie informácie o spôsobe výučby v letnom semestri 2021/2022 budú zverejnené na web stránkach ústavov, prípadne budete informovaní vyučujúcimi jednotlivých predmetov. 

  1. Zobrazenie rozvrhu – rozvrh v AIS bude dostupný 8.2.2022 (utorok poobede).          

Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/.

  1. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) – Prihlasovanie na cvičenia pre študentov sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%)  v ZS 2021/22 .

Prihlasovanie začína 9. 2. 2022 (streda) od 10:00 hod.  Časy, kedy bude študentovi umožnené zapísanie, budú vygenerované v utorok poobede a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania,  zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na LS, sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov. 

Zapisovanie na cvičenia končí 10.2.2022 (štvrtok) o 12:00. 

Upozornenie: 

Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.  

Pri kolízii rozvrhov (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) kontaktujte emailom fakultného integrátora.

  

Pokyny ústavov a inštitútov:

  • ÚRK:

Pokyny pre zápis študentov 

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a Kybernetika a
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke

http://urk.fei.stuba.sk/rozvrh 

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

 

  • ÚMIKT:

Študenti 2., 3. ročníkabakalárskeho ŠP B-IKT (Informačné a komunikačné technológie) a študenti 1. ročníka inžinierskeho ŠP I-MIKT (Multimediálne informačné a komunikačné technológie) pri prihlasovanína rozvrhové akcie povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v AIS, ktoré garantuje Ústav MIKT (platí aj pre opakované predmety), sa zapisujú podľa krúžkových zoznamov, ktoré ste dostali do poštovej schránky v AIS.

Zoznamy študentov sú zverejnené podľa ID študenta.

Na rozvrhové akcie predmetov, ktoré negarantuje ÚMIKT (napr. ELT, MAT2, ZMP, ...) sa prihlasujú študenti podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

Výučba predmetov v letnom semestri, ktoré garantuje Ústav MIKT, bude realizovaná dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie služby Google Meet, príp. MS Teams. Študent musí byť prihlásený na cvičenia v AIS, na termíne, ktorý mu je určený. Zároveň musí byť prihlásený v AIS aj na všetkých prednáškach.

Presuny medzi krúžkami VÝLUČNE so súhlasom vedúceho cvičení.

 

  • TIŠ:

V LS 2021/22 bude prebiehať výuka TK dištančnou formou.

Výuka bude jednotná pre všetky programy 1,2 a 3. ročníka. . Študenti prvého ročníka  sa zapisujú do rozvrhovej akcie označenej TK 2. Študenti druhého a tretieho  ročníka do rozvrhovej akcie  TK 4,6.  Prosíme Vás o výber konkrétneho termínu TK pri zápise. Meno vyučujúceho, ako aj termín Vami zvolenej rozvrhovej akcie /deň a hodina / bude následne potrebný pre výber správneho linku na google meet. Všetky ďalšie potrebné informácie ku dištančnej forme výuky TK ako aj linky na google meet nájdete na našej stránke elfsport.sk.

 

  • ÚIM:

B-PROG2

Pri predmete B-PROG2 si zapíšte všetky rozvrhové akcie, ktoré vidíte v rozvrhu, t.j. prednášku + seminár a konzultačné cvičenia.

B-DBS

Pri predmete B-DBS si zapíšte všetky rozvrhové akcie, ktoré vidíte v rozvrhu, t.j. prednášku (pondelok 13:00-15:00), cvičenia (štvrtok

15:00-17:00) a konzultácie (štvrtok 17:00-19:00). Ak by Vám náhodou systém nepovolil zvoliť všetky spomínané rozvrhové akcie, nezapisujte si v danom čase iné akcie, aby ste sa mohli pripojiť na výuku, ktorá bude v LS online.

B-OOP

Pri predmete B-OOP si zapíšte všetky rozvrhové akcie, ktoré vidíte v rozvrhu, t.j. prednášku (streda 13:00 - 15:00) a cvičenie (streda

15:00 – 17:00), cvičenie bude streamované na twitchi a záznam bude na Youtube.