Prejsť na obsah
Dianie na FEI

(rozvrhovú akciu) ZS 2017/18 do AIS

 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).

  1. Zobrazenie rozvrhu — rozvrh v AIS bude dostupný 12. 9. 2017 (utorok poobede).

    Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.

  2. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) - Prihlasovanie na cvičenia pre študentov sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%)  v LS2016/17.


Prihlasovanie začína začína 13. 9. 2017 (streda) od 10:00 hod. Časy kedy bude študentovi umožnené zapísanie budú vygenerované v utorok a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania,  zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Zapisovanie na cvičenia končí 14. 9. 2017 (štvrok) o 12:00.

Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť vo štrvtok 14. 9. 2017 od 13:00 do 16:00 v T-123 (priestory Výpočtového strediska), prípadne kontaktujte emailom fakultných integrátorov.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka (petr.kolarik@stuba.sk).

Pokyny ústavov a inštitútov:


ÚMIKT:

Študenti 3. ročníka ŠP Telekomunikácie a 1. a 2. ročníka inžinierskeho ŠP Telekomunikácie sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov uvedených na stránke Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií (ÚMIKT):

http://www.ut.fei.stuba.sk/cms/sk/aktuality

Na predmety, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT sa študenti prihlasujú na rozvrhové akcie v AIS podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika,
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika a
  • poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke:

http://urk.fei.stuba.sk/rozvrh

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.
Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

IKAL:

MKOM 1. roč., MAKO 2. roč.

Zaradenie do skupín pre tieto predmety platné pre celý zimný semester sa robí na prvej prednáške, t.j. MKOM v pondelok 18. 9. o 8.00 v miestnosti AB 300 pre 1. roč. a MAKO v pondelok 18. 9. o 13.00 v miestnosti AB 300 pre 2. roč. pre všetky študijné programy. Z tohto dôvodu je prvá prednáška pre všetkých povinná.

Rozvrh výučby anglického jazyka pre 1. roč. bc. bude uverejnený na vývesnej tabuli IKAL pri posluchárni AB 150.

Druhý cudzí jazyk /nemecký, ruský/
Spoločné stretnutie sa koná v pondelok 18. 9. o 12.00 v miestnosti A 615.

TIŠ:

Telesnú kultúru si študenti vyšších ročníkov FEI STU budú môcť vybrať a zapísať v priestoroch TIŠ v týchto termínoch:

18. 9. 2017    9.00 - 14.00
19. 9. 2017    9.00 - 14.00
20. 9. 2017    9.00 - 14.00