Prejsť na obsah
Dianie na FEI

(rozvrhovú akciu) LS 2016-17 do AIS

 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci.

  1. Zobrazenie rozvrhu - rozvrh v AIS bude dostupný 8. 2. 2017 (streda poobede).

    Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.

  2. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) - Prihlasovanie na cvičenia sa pre študentov otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%)  v ZS2016/17.

Prihlasovanie začína začína 9. 2. 2017 (štvrtok) od 11:00 hod. Časy kedy bude študentovi umožnené zapísanie budú vygenerované v stredu poobede a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania, zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na letný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Zapisovanie na cvičenia končí 10. 2. 2017 (piatok) o 12:00.

Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť v piatok 10. 2. 2017 od 13:00 do 16:00 v T-123 (priestory Výpočtového strediska), prípadne kontaktujte emailom fakultných integrátorov.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka (petr.kolarik@stuba.sk).

Pokyny ústavov a inštitútov:

ÚMIKT:

Študenti 2., 3. ročníka bakalárskeho ŠP Telekomunikácie a 1. ročíka inžinierskeho ŠP Telekomunikácie sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov uvedených na stránke Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií (ÚMIKT): http://www.ut.fei.stuba.sk/cms/sk/aktuality

Na predmety, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT sa študenti prihlasujú na rozvrhové akcie v AIS podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a Kybernetika a
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke:

http://urk.fei.stuba.sk/rozvrh

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!


IKAL:

Rozvrh výučby AJ bude k dispozícii na vývesnej tabuli IKAL pri AB150.