Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v zmysle Zákona č.131/2002 o vysokých školách vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na študijné programy v  odboroch:

4.1.3.   Fyzika kondenzovaných látok a akustika
5.2.10   Teoretická elektrotechnika
5.2.11   Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.12   Elektrotechnológie a materiály
5.2.13   Elektronika, štud.program Mikroelektronika, Rádioleketronika
5.2.14   Automatizácia, štud.program Automatizácia a riadenie
5.2.15
  Telekomunikácie
5.2.30
  Elektroenergetika
5.2.31
  Jadrová energetika
5.2.48
  Fyzikálne inžinierstvo
5.2.54
  Meracia technika
5.2.55
  Metrológia 
9.1.9.   Aplikovaná matematika 
9.2.7
  Kybernetika 
9.2.9
  Aplikovaná informatika

Uchádzač sa prihlasuje elektronicky (elektronická prihláška na adrese https://is.stuba.sk/prihlaska/) Uchádzač odovzdá aj vyplnenú a podpísanú žiadosť.  Všetky informácie sú zverejnené na  http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2282 K  žiadosti uchádzač musí doložiť doklady:

  • Životopis, zoznam absolvovaných predmetov (v rámci Bc. a Ing. štúdia so známkami potvrdený fakultou, ktorú uchádzač absolvoval)
  • notársky overenú fotokópiu diplomu  o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní (inžinierskom),
  • fotokópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške (inžinierske štúdium), prípadne iné ocenenia, napr. cena dekana, rektora atď.
  • súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, odborné  posudky o týchto prácach, ak boli vypracované a súpis výsledkov  inej odbornej alebo umeleckej činnosti
  • poplatok je 20 EUR, je možné zaplatiť v pokladni fakulty alebo na účet číslo 7000084998, kód banky 8180, variabilný symbol 708, alebo prevodom z účtu na účet – variabilný symbol číslo prihlášky
Termín podania žiadosti spolu s dokladmi je do   28.6.2010

Termín konania prijímacej skúšky  je  8.7.2010

Nástupný termín na doktorandské štúdium je  2.9.2010

Zápis doktorandov do 1. ročníka je  30.8.2010

doc. Ing. Ján Vajda, PhD.

dekan