Prejsť na obsah
Dianie na FEI
21.2.2006

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v zmysle Zákona č.131/2002 o vysokých školách vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na študijné programy v odboroch:

 • 9.1.9    Aplikovaná matematika
 • 5.1.7    Aplikovaná mechanika
 • 5.2.14   Automatizácia, študijný program Automatizácia a riadenie
 • 5.2.30   Elektroenergetika
 • 5.2.12   Elektrotechnológie a materiály
 • 5.2.48   Fyzikálne inžinierstvo
 • 4.1.3    Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • 5.2.31  Jadrová energetika
 • 9.2.7    Kybernetika
 • 5.2.16  Mechatronika
 • 5.2.54  Meracia technika
 • 5.2.55  Metrológia
 • 5.2.13  Elektronika, št. programy Mikroelektronika, Rádioelektronika
 • 5.2.11  Silnoprúdová elektrotechnika
 • 5.2.15  Telekomunikácie
 • 5.2.10  Teoretická elektrotechnika


 • Tlačivo žiadosti ako aj informácie o témach dizertačných prác, školiteľoch a termínoch sú zverejnené aj na http://www.fei.stuba.sk. K žiadosti uchádzač musí pripojiť tieto doklady:

  • žiadosť na príslušnom tlačive, dotazník, životopis
  • zoznam absolvovaných predmetov (v rámci  bakalárskeho a inžinierskeho štúdia so známkami, potvrdený príslušnou fakultou)
  • notársky overenú fotokópiu diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní (inžinierskom), fotokópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške (inžinierske štúdium), prípadne iné ocenenia, napr. cenu dekana, rektora atď.
  • súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach (ak boli vypracované) a súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti
  • poplatok je 500,- Sk


  Termín podania žiadosti spolu s dokladmi je do 12.6.2006.
  Termín konania prijímacej skúšky je 6
  .7.2006.
  Nástupný termín na doktorandské štúdium je od 1.10.2006.