Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 4.6.2019 o 10:00 hod. sa v B-klube Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave uskutočnila inauguračná prednáška doc. Ing. Martina Weisa, DrSc., ktorý pôsobí na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

Členovia inauguračnej komisie ako i oponenti hodnotili pedagogickú prácu inauguranta, jeho vedecký a umelecký profil, charakteristiku vedeckej a umeleckej školy a v neposlednom rade i jeho inauguračnú prednášku. Všetci členovia komisie vrátane oponentov sa zhodli, že Martin Weis je už v mladom veku uznávanou vedeckou osobnosťou aj po stránke vysoko odbornej, manažérskej a ľudskej, na základe čoho odporúčali, aby bol vymenovaný za profesora v odbore 5. 2. 13 Elektronika. 

Doc. Ing. Martin Weis, DrSc. reprezentuje mladú generáciu pedagogických a vedeckých pracovníkov Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Vynikajúce výsledky svojej vedeckej práce ihneď implementuje do výchovnovzdelávacieho procesu a skvalitňuje ich obsah, či už formou prednášok, ale najmä vedením študentov v rámci individuálnych projektov. Vychoval takmer 40 bakalárov a diplomantov, má dvoch ukončených doktorandov a ďalších dvoch, ktorých v súčasnosti školí. V pedagogickej praxi má široký záber zabezpečovaných predmetov od základných kurzov Fyziky až po odborné predmety ako Mikroelektronika a Fotonika. 

Je autorom a spoluautorom 113 karentovaných publikácií, ktoré mali v čase podania žiadosti vyše 500 citácií. Bol a je vedúcim 10 grantov VEGA, APVV a H2020. 

Jeho schopnosti a zásluhy o rozvoj organickej elektroniky si všimli aj významné inštitúcie a získal niekoľko významných ocenení:

  • Cena „Vedec roka STU 2012“ v kategórii mladý vedecký pracovník
  • Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii: Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  • Ocenenie „Najlepšia publikácia STU 2014

Sú to nevídané výsledky na tak mladého slovenského vedca. Doc. Ing. Weisovi, DrSc. srdečne gratulujeme a želáme mu veľa ďalších úspechov v jeho rozbehnutej kariére.