Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prijímaciu skúšku na bakalárske štúdium možno nahradiť úspešným absolvovaním dištančného vzdelávania z matematiky a fyziky, zameraného na prípravu na vysokoškolské štúdium.


Prípravu na univerzitné štúdium dištančnou formou zabezpečuje Lokálne stredisko dištančného vzdelávania so sídlom na FEI STU v Bratislave. Kurz sa otvára každoročne koncom septembra a skrátený kurz začiatkom januára osobitne pre predmety matematika a fyzika. Po prihlásení a zaplatení poplatku za kurz študenti dostanú špeciálne študijné texty vhodné na samoštúdium. V pravidelných intervaloch dostávajú písomné zadania, ktoré opravia a pripomienkujú pedagógovia vybraných univerzít. Účastníci kurzu sa so školiteľmi stretnú dvakrát vo vybraných regionálnych strediskách. Riešenie zadaní môžu s pedagógmi konzultovať telefonicky, prípadne e-mailovou poštou.


Po skončení kurzu sa uskutočnia v regionálnych strediskách záverečné písomné skúšky (apríl, máj). Po ich úspešnom absolvovaní získajú účastníci dištančného vzdelávania diplom, na základe ktorého majú možnosť písomne požiadať Pedagogické oddelenie FEI STU o nahradenie prijímacej skúšky z predmetov matematika alebo fyzika, prípadne z obidvoch predmetov.


Podrobné informácie o prihlásení, priebehu a poplatkoch za kurzy nájdete na www-stránke http://www.primakurzy.sk.


Kontakt:

Ing. Danica Sovišová
LSDV pri STU, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava  1
Tel.: 02/6029 1719, Fax: 02/6541 1004
E-mail: lsdv@kar.elf.stuba.sk