Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V dňoch 06. a 07. mája 2019 a to v čase od 8:00 do 15:00 hod. sa budú konať voľby členov Akademického senátu STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.


Voľby členov AS STU pre zamestnaneckú časť AO FEI STU sa uskutočnia v B-klube a pre študentskú časť AO FEI STU sa uskutočnia na prízemí medzi blokmi B a C.


Návrhy na kandidátov na členov AS STU za zamestnaneckú časť a študentskú časť AS STU môžu podávať členovia príslušnej časti akademickej obce FEI STU predsedovi príslušnej obvodnej volebnej komisie na predpísanom tlačive v termíne od 08. do 17. apríla 2019 a to v zalepenej obálke s označením “Voľby do AS STU FEI – NEOTVÁRAŤ” prostredníctvom podateľne FEI STU, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

Tlačivá v editovateľnej forme >>> tu 

Kandidátske listiny >>> tu