Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní habilitačnej prednášky.

 

Dovoľujeme si vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube, prízemie, dňa

 

24.5.2007 o 9:00 hodine

 

verejná habilitačná prednáška

 

doc. Ing. Jána Vajdu, PhD.,

 

dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, na tému:


Spracovanie optického signálu (optical signal processing) s využitím teórie lineárnych optických prenosových systémov.

 

 

                                                                                                prof. Ing. Juraj Breza, PhD.

    podpredseda VR FEI STU              

 

V Bratislave  4.5.2007

 

 

 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní obhajoby habilitačnej práce.

 

Dovoľujeme si vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3,  v B-klube, prízemie, dňa

 

24.5.2007 o 10:00 hodine

 

verejná obhajoba habilitačnej práce

 

doc. Ing. Jána Vajdu, PhD.,

 

dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Názov habilitačnej práce:


Príspevok ku skúmaniu vlastností vybraných druhov látok.

 

                                                                                                prof. Ing. Juraj Breza, PhD.

      podpredseda VR FEI STU              

 

V Bratislave  4.5.2007